Nawigacja

Przetłumacz stronę
Buttony

Szko?a z klas?

Szko?a bez przemocy

Biuletun Informacji Publicznej Urz?du miasta Jaros?awia

Urz?d Miasta Jaros?awia

Powiat jaroslawski

OKE w Krakowie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Statystyki

monitoring pozycji

Optymalizowano dla:

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 10,064
· Najnowszy użytkownik: EM

"Jesienne wierszowanie" konkurs kl. 1 - 3

Dnia 27 wrze?nia W bibliotece szkolnej odby? si? konkurs recytatorski pt. "Jesienne wierszowanie". W tym roku konkurs by? wyj?tkowy, poniewa? nasze zaproszenie przyj??a pani Ma?gorzata Herda, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Jaros?awiu. Komisja konkursowa w sk?adzie: pani Ma?gorzata Herda - przewodnicz?ca, pani Bernadetta Wysocka i pani Anna Mrozowicz mia?a bardzo trudne zadanie, poniewa? uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom recytacji. Po obradach zosta?y przyznane nast?puj?ce miejsca: I miejsce Miron K?os, II miejsce Lena Mazur, III miejsce Marika Bartman i Anastazja Brodowicz. Wyr?nienia otrzymali:1a - Zuzanna Halwa, Lena Jonak, Mateusz Kaczanowski, Anna Sa?dan, Karolina Zabawa.1b - Wojciech Bartkiewicz, Oliwier Haloszka, Emilia Krzych, Milena Misztal, Anna Ryjoch. 2a - Julia B?ahuta, Monika Majkut, Filip Mik?asz. 2b - Gabriela Domka, Micha? Grabo?, Ignacy Jankiewicz, Maja Ku?ma, Maja Pietruszka, Magdalena Zi?ba. 2c - Karol Brudek, Julita Fedor, Jan Golisz, Julia Rusinkiewicz, Maja Wojdy?a. 3a - Gabriela Bana?, Julia Ga?uszka, Wiktoria Watras. 3b - Wiktoria Gumi?ska, Katarzyna ?uc, Julia Soli?o. Gratulujemy!

Galeria zdj??

Dzie? Ch?opaka w VBDnia 25 wrze?nia z Okazji Dnia Ch?opaka, klasa VB wybra?a si? do kina "Na Biegunach", aby wsplnie obejrze? film "Angry Birds".

Sukcesy naszych Lekkoatletw

W dniach 19 20 wrze?nia w Pruchniku odby?y si? Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce w ramach ID i IMS. Nie mog?o zabrakn?? oczywi?cie naszych sportowcw na tych zawodach. Oto najwa?niejsze wyniki:
ID:
I m. A. Szczerek pi?eczka palantowa,II m. J. Jagie?a skok w dal,III m. R. Motyka skok w dal,III m. N. Szczepanik bieg na 60 m.III m. J. Szarek skok w dal
IMS:
I m. P. Kuch 300 m.II m. sztafeta ch?opcw 4 x 100 m.


Akcja "Bezpieczna droga do szko?y"

Dnia 18 wrze?nia uczniw klas m?odszych odwiedzi? Stra?nik Miejski. Spotkanie mia?o na celu przypomnienie zasad prawid?owego poruszania si? po drodze. Na zaj?ciach omwione zosta?y tak?e w?a?ciwe reakcje podczas spotkania z nieznajomym oraz konieczno?? zachowania ostro?no?ci przy udzielaniu informacji o charakterze osobistym. Dzieci zadawa?y pytania, na ktre otrzyma?y wyczerpuj?ce odpowiedzi. Na zako?czenie uczniowie otrzymali breloczki odblaskowe.

Plan Lekcji na rok 2019/20


PROSIMY O ZAPOZNANIE SI? Z PLANEM LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2019/20,
DOST?PNYM NA STRONIE SZKO?Y, W ZAK?ADCE PLAN ZAJ??.


PLAN DOST?PNY JEST RWNIE? W LIBRUSIE.

Rozpocz?cie roku szkolnego 2019/2020ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

GALERIA ZDJ??

PRZYJ?CIE UCZNIW DO ?WIETLICY

PRZYJ?CIE UCZNIW DO ?WIETLICY SZKOLNEJ:

1. Kwalifikowanie uczniw do ?wietlicy szkolnej dokonuje si? na podstawie z?o?onych kart oraz za?wiadcze? o zatrudnieniu obojga rodzicw.
2. Do ?wietlicy przyjmowane s? wy??cznie dzieci z klas I III.
3. W pierwszej kolejno?ci przyjmowani s? uczniowie z klas pierwszych, a w miar? wolnych miejsc kolejno uczniowie z klas drugich, trzecich, je?li spe?niaj? okre?lone warunki, tj.:
- oboje rodzice dziecka pracuj? zawodowo;
- dzieci doje?d?aj?ce;
- osoby samotnie wychowuj?ce dziecko i pracuj?ce zawodowo;
- dzieci z rodzin wielodzietnych i zaniedbanych ?rodowiskowo.
4. Dziecko mo?e by? przyj?te do ?wietlicy tak?e w ci?gu roku szkolnego pod warunkiem,
?e istniej? wolne miejsca.
Karta zg?oszeniowa - TUTAJ
Za?wiadczenie o zatrudnieniu - TUTAJ
Karta kwalifikacyjna sto?wki szkolnej - TUTAJ


miejskie zako?czenie roku szkolnego 2018/19
MIEJSKIE ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Zako?czenie Roku Szkolnego 2018/19
ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Po?egnanie klas smych i trzecich gimnazjumPO?EGNANIE KLAS SMYCH I TRZECICH GIMNAZJUM

Zako?czenie ROKU w klasie 3a


ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASIE 3 A

Swieto patrona szkoly?WI?TO PATRONA SZKO?Y BA?KI PUZON

Nowy samorz?d szkolny

Zosta? wybrany nowy Samorz?d Uczniowski, ktry zacznie prac? podczas zako?czenia roku szkolnego 2018/2019. Przekazanie "w?adzy" odb?dzie si? podczas zako?czenia roku dla klas ostatnich programowo. Now? Przewodnicz?c? Szko?y zosta?a Marlena Spiradek.
Ca?emu Samorz?dowi ?yczymy sukcesw w pracy dla szko?y!!!

Dzie? Mamy i Taty w klasie 1aDzie? Mamy i Taty w klasie 1a

Posumowanie akcji ekologicznej

Samorz?d Uczniowski og?osi? konkurs pod tytu?em Zbirka zu?ytych d?ugopisw. Zebrali?my 271 d?ugopisw.
Najlepszym wynikiem wykaza?a si? klasa 4c - 117 zu?ytych pisakw. Zwyci?ska klasa otrzyma s?odk? nagrod? podczas zako?czenia roku szkolnego. Dzi?kujemy Rodzicom i uczniom!
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,707,098 Unikalnych wizyt