XIII Polsko-niemiecko-ukrai?ska Konferencja Pedagogiczna w Akademii Europejskiej Otzenhausen w Niemczech.
Dodane przez Admin dnia 26.03.2019
Wsplne poznawanie Europy- Mi?dzynarodowa wymiana szkolna, jako podstawa procesu integracji europejskiej "
Pod takim has?em odby?a si? w dniach 20 - 24 marca 2019r. w Europejskiej Akademii w Otzenhausen (Niemcy) XIII Polsko-Niemiecko-Ukrai?ska Konferencja Pedagogiczna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Kultury Kraju Sary Pana Ulricha Commercona. Udzia? w niej wzi?li przedstawiciele w?adz o?wiatowych, nauczyciele koordynuj?cy projekty mi?dzynarodowe i dyrektorzy szk? z Wojewdztwa Podkarpackiego, Kraju Saary i Obwodu Lwowskiego. Nasz? szko?? reprezentowa? nauczyciel j?zyka niemieckiego pani Barbara Zi?ba, ktra od lat jest zaanga?owana w wymian? szkoln? z Gemeischaftsschule Saarbrcken-Dudweiler w Niemczech. Dzi?ki wsparciu ze strony PNWM m?odzie? naszej szko?y mo?e, przy niskich kosztach w?asnych, uczestniczy? w wymianie szkolnej na terenie Polski i Niemiec. Obecnie nauczyciele obu szk? planuj? przyjazd m?odzie?y z Niemiec do Polski....czytaj wi?cej

Treść rozszerzona
W programie znalaz?y si? prelekcje i referaty, po ktrych uczestnicy pracowali w grupach opracowuj?c tematy: Europejski wymiar w edukacji i wymianie szkolnej, Edukacja polityczna w ramach partnerstwa szk?, Europa w ?yciu uczniw, Dobry program.
Ostatnim punktem konferencji by?a wycieczka do Kolonii pt. W poszukiwaniu tematw projektowych.