Obchody Roku Ba?ki
Dodane przez Admin dnia 27.03.2019

UCZNIOWIE NASZEJ SZKO?Y WZI?LI UDZIA?
W OBCHODACH 100 -LECIA URODZIN "BA?KI"

27. 03. 1919 - 27. 03.2019

Dnia 27 marca, w rocznic? urodzin Czes?awy Romany Puzon, zast?pca burmistrza Dariusz Tracz, przewodnicz?cy Rady Miasta Jaros?awia Szczepan ??ka z radnymi Dorot? Batiuk-Jankiewicz, Bo?en? ?anowy, Agnieszk? Wywrt, Antonim Lotyczem, Jaros?awem Litwiakiem, Krzysztofem Kiperem, uczniami oraz nauczycielami i dyrektorem Wojciechem Popczy?skim ze Szko?y Podstawowej nr 5 im. Ba?ki Puzon, harcerzami z Hufca ZHP Jaros?aw, zuchami i harcerzami z Dru?yny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "S?oneczna Gromada" dzia?aj?cej w O?rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. Krystyny Rajtar, cz?onkami Jaros?awskiego Stowarzyszenia O?wiaty i Promocji Zdrowia oraz uczniami SP nr 6 z Teres? Krasnowsk?, uczcili pami?? bohaterki.
O godz. 12.00 pod pomnikiem po?wi?conym Czes?awie Romanie Puzon ps. Ba?ka, wspominano i przypominano posta? niezwyk?ej bohaterki oraz z?o?ono wi?zanki kwiatw. Najm?odsi za? - zuchy i harcerze - z?o?yli symboliczne, czerwone r?e.