Oglnopolski Maraton Matematyczny Banachiada
Dodane przez Admin dnia 01.04.2019
Dnia 29 marca W Zespole Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych im. Stefana Banacha w Jaros?awiu po raz sidmy odby?o si? rozstrzygniecie Oglnopolskiego Maratonu Matematycznego Banachiada
Banachiada to inicjatywa pozwalaj?ca nie tylko wspomnie? jednego z najwybitniejszych polskich matematykw Stefana Banacha, ale przede wszystkim maj?ca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnie? i zainteresowa? matematycznych uczniw oraz sprawdzenie przez nich w?asnego poziomu wiedzy i umiej?tno?ci w dziedzinie Krlowej Nauk.
Reprezentacja naszej szko?y w sk?adzie: Katarzyna Borys i B?a?ej Dudek zaj??a II miejsce! Serdecznie gratulujemy sukcesu!