PRZYJ?CIE UCZNIW DO ?WIETLICY
Dodane przez Admin dnia 12.08.2019
PRZYJ?CIE UCZNIW DO ?WIETLICY SZKOLNEJ:

1. Kwalifikowanie uczniw do ?wietlicy szkolnej dokonuje si? na podstawie z?o?onych kart oraz za?wiadcze? o zatrudnieniu obojga rodzicw.
2. Do ?wietlicy przyjmowane s? wy??cznie dzieci z klas I III.
3. W pierwszej kolejno?ci przyjmowani s? uczniowie z klas pierwszych, a w miar? wolnych miejsc kolejno uczniowie z klas drugich, trzecich, je?li spe?niaj? okre?lone warunki, tj.:
- oboje rodzice dziecka pracuj? zawodowo;
- dzieci doje?d?aj?ce;
- osoby samotnie wychowuj?ce dziecko i pracuj?ce zawodowo;
- dzieci z rodzin wielodzietnych i zaniedbanych ?rodowiskowo.
4. Dziecko mo?e by? przyj?te do ?wietlicy tak?e w ci?gu roku szkolnego pod warunkiem,
?e istniej? wolne miejsca.
Karta zg?oszeniowa - TUTAJ
Za?wiadczenie o zatrudnieniu - TUTAJ
Karta kwalifikacyjna sto?wki szkolnej - TUTAJ